Home > Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused

1.Üldsätted

1.1 UNOMAR Grupp OÜ (11123254) edaspidi „pidaja“poolt asutatud koolitusasutuse nimi on KAJA Koolitus Autokool, edaspidi „autokool“ lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, liiklusseadusest, täiskasvanute täienduskoolituse nõudmisetele vastavuse tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, ettevõtte ärieetikast, osaühingu põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2 Autokool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3 Õppetöö toimub õppetööks sobivates, renditavates ruumides. Tellimuskoolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Õppetöö toimub eesti või vene keeles

1.7 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel

1.8 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt KAJA Koolitus Autokooli kodulehel www.kaja.ee.

1.9 Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.

1.10 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

1.10.1 õppekava nimetus;

1.10.2 õppekavarühm;

1.10.3 õppeesmärk;

1.10.4 õpiväljundid;

1.10.5 õppekava koostamise alus;

1.10.6 sihtgrupp;

1.10.7 õppekeel;

1.10.8 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.10.9 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.10.10 õppe sisu;

1.10.11 õppekeskkonna kirjeldus;

1.10.12 õppemeetod;

1.10.13 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.10.14 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

1.10.15 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.10.16 Autokool jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.

1.10.17 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Autokool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi ja isikukood, e-post, kodune aadress, telefoni number ja arve maksja andmed. Isikukood on vajalik kursuslase registreerimiseks Liiklusregistris, tunnistuse või tõendi  väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele registreeruda saab veebilehel
www.kaja.ee, www.tootukassa.ee, www.teooria.ee täites vasavasisulise registreerimisvormi koos vajalike andmetega ning edastades andmed; e-posti kaja@kaja.ee teel või helistades telefoninumbrile 678 00 60.

Veebilehel ja e-posti aadressile registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti teel. Vajadusel saab nii e-posti teel kui ka telefonitsi informatsiooni koolituse sisulise kui ka organisatoorse poole kohta.

3.1.2. Kursuslasel on õigus saada täiendavat infot e-posti teel kaja@kaja.ee või telefoni 678 00 60 teel.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorras.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse kursuslaste nimekiri. Koolituse alguspäeval saadetakse kursuslasele meeldetuletus sms koolituse alustamisest.

3.2.3. Autokoolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest sms-i teel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse registreerunud isikule tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks

4.Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1 Kursuslane võetakse autokooli koolitusele isikliku või lapsevanema/hooldaja (suulise) sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel.Autokooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija/ lapsevanema/ hooldaja või klientfirma esindajaga koolitusleping, millele kantakse kursuse nimi ja maht, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused. 4.2. Koolitusel õppimist saavad alustada kursuslased, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on allkirjastanud autokooli ja kursuslase vahelise suhteid reguleeriva sellekohase lepingu.
4.3 Õppetööst osavõttu kinnitab kursuslane oma allkirjaga õppetööst osavõtulehel vastavalt kehtestatud nõuetele.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Kursuslane on lõpetanud autokooli valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami (tulenevalt koolituse õppekavast).
5.2. Kursuslane arvatakse autokoolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaatab autokool läbi üksikjuhtumi põhiselt.
5.3. Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamise järgselt saab kursuse lõpetanu KAJA Koolituse Autokooli tunnistuse. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
5.4. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

6. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.
6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

6.3.1 Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale kokkuleppeline soodushind .

6.3.2 Varem KAJA Koolituse Autokooli kursustel osalejale kehtib kokkuleppeline soodushind.

6.4. Koolituse eest tasumine toimub ositi sõlmitud lepingu või esitatud arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse lõppu või autokooli ja kursuslase poolt sõlmitud lepingu maksegraafiku alusel enne koolituse lõppu. Kui enne koolituse lõpukuupäeva pole kogu summa tasutud, siis on autokoolil õigus kursuslasele tunnistust mitte väljastada.
6.5 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata autokooli poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
6.6 Koolituse eest on võimalus tasuda viivismaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7. Eksami korraldus

7.1. Kursuslane on lõpetanud KAJA Koolituse Autokooli valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami. Edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu autokooli tunnistuse.

7.1.1. Hindamissüsteem on sooritatud/mittesooritatud (+/-). Eksamikomisjoni koosseisu määrab pidaja juhatus. Eksamikomisjon koosneb vähemalt kahest inimesest s.h. koolitajad. Eksamitulemused kantakse protokolli ning eksamikomisjon kinnitab tulemused allkirjadega. Mittesooritamise puhul määratakse kursuslasele uus eksamipäev ning kursuslasel tuleb tasuda korduseksami eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

7.2. sõidukijuhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eeldus.

7.2.1. Juhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eelduseks on õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamine.

7.3. Juhi täiendusõppe läbimise tõendamine

7.3.1. Täiendusõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud koolituskursuse tunnistuse andmed Maanteeameti liiklusregistris. Kui õppija osales osaliselt (näiteks 2/3 koolitusest), siis väljastatakse tõend.

7.3.2. KAJA Koolituse Autokooli poolt väljastatud tunnistusi ja tõendeid allkirjastab juhatuse liige või tema poolt volitatud isik. Kõik väljastatud tunnistused ja tõendid on nummerdatud ning sisse kantud autokooli tunnistuste ja tõendite registrisse. Registrisse kantakse õpilase andmed, tunnistuse või tõendi number, väljaandmise kuupäev ning väljastamist kinnitab kursuslase allkiri.

7.4. Eksami mittesooritamisel järgneb analüüs, vajadusel lisaõpe (teooria või sõit) ning korduseksam.

7.5. Kursuslasele tagasiside andmine

7.5.1. Kursuslase ettevalmistustaseme mitterahuldavate tulemuste korral peab autokool andma kursuslasele õppeprotsessi käigus tagasisidet ja konsultatsioone, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.

7.6 Juhul kui autokooli poolt väljastatud tunnistus on kadunud, siis on võimalik väljastada dublikaat, mille eest tuleb tasuda tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

8. Koolitusest loobumine

8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult autokooli kas e-kirja teel (kaja@kaja.ee)s või helistades telefonile 678 00 60

9. Koolituse katkestamine

9.1. Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata. 

Juhul kui koolituse vältel tabab kursuslast terviserike või ilmneb mõni muu mõjuv põhjus (näiteks lähetus, perekonnaga seotud asjaolud vms), miks ta ei saa jätkuvalt koolitusel osaleda, siis autokooli kaalutletud otsuse tulemusena otsustab autokool, kas kursuslane võib tulevikus autokooli poolt korraldataval samasisulisel koolitusel osaleda.

9.2 Kursuslased lasub kohustus viivitamatult teavitada autokooli juhul kui mõni eelpool viidatud põhjus ilmneb.

9.3 Autokool langetab otsuse igakordselt arvestades iga üksikjuhtumi eripärasid. Vajadusel võib autokool küsida uuesti liitumisel kursuslaselt koolituega seotud kulutuste hüvitamist.

9.4 Juhul kui koolitus katkestatakse koolitusel osaleja poolt, siis arve tasumise kohustus osalejale jääb.

10. Kursuslase õigused ja kohustused

10.1 Kursuslasel on õigus:

10.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
10.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
10.1.1 nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;
10.1.3 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
10.1.4 saada koolituse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav autokooli tunnistus.

10.2. Kursuslane on kohustatud:

10.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja autokooli töötajate korraldustele;
10.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja autokooli vara;
10.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
10.2.3 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;
10.2.4 Kursuslase ja autokooli suhteid reguleerib sellekohane leping.

11.  Lektorite kvalifikatsiooninõuded

11.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

12.  Mootorsõidukijuhi õpetajale esitatavad nõuded

12.1. Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama järgmistele nõuetele:
12.1.1. olema vähemalt 21-aastane;
12.1.2. vastama kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele esitatud nõuetele kutseseaduse tähenduses;
12.1.3. omama kehtivat õpetatava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust vähemalt kolm aastat, välja arvatud AM-kategooria mootorsõiduki juhi õpetaja, kellel peab olema A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;
12.1.4. vastama mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele;
12.1.5. ei tohi olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest käesolev seadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu;
12.1.6. ei tohi olla karistatud tahtlikult sooritatud kuriteo eest, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu.

13. Vaidluste lahendamise kord

13.1 Autokooli ja kursuslase/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

“Kinnitatud UNOMAR Grupp OÜ juhatuse otsusega 74/5 02. veebruar 2019”