Home > Õppekavad

Õppekavad

Veoautojuhi täiendkoolitus (VJ/TK)

KuupäevTeemaÕppetunde (45min)
14.07.2023 kl 14:00-21:45Sõidumeerik, töö ja puhkeaeg. Tööõiguse alused9
15.07.2023 kl 9:00-10:30Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes2
15.07.2023 kl 10:45-14:00Logistika ja transpordiökonoomika alused4
15.07.2023 kl 14:15-16:45 Säästlik ja kaitslik juhtimine, liiklusohutus3
16.07.2023 kl 9:00-13:15Liikluspsühholoogia5
16.07.2023 kl 13:15-15:45Kindlustus ja vastutus3
17.07.2023 kl 9:00-16:45Vedude korraldus9
17.07.2023 kl 16:45EKSAM

Bussijuhi täiendkoolitus (BJ/TK)

Kuupäev TeemaÕppetunde (45min)
14.07.2023 kl 9:00-16:45Sõidumeerik, töö ja puhkeaeg. Tööõigus alused9
15.07.2023 kl 9:00-10:30Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes2
15.07.2023 kl 10:45-14:00Logistika ja transpordiökonoomika alused4
15.07.2023 kl 14:15-16:45Säästlik ja kaitslik juhtimine, liiklusohutus3
16.07.2023 kl 09:00-13:15Liiklus- ja teeninduspsühholoogia5
16.07.2023 kl 13:15-15:45Kindlustus ja vastutus3
16.07.2023 kl 16:00-16:45Liiklus- ja teeninduspsühholoogia1
17.07.2023 kl 9:00-15:00Vedude korraldus7
17.07.2023 kl 15:00-15:45Liiklus- ja teeninduspsühholoogia1
17.07.2023 kl 16:45 EKSAM

VEOAUTOJUHT

VJ/TK

VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE

ÕPPEKAVA

Õppekursus veoautojuhi täiendkoolitus (VJ/TK)

Õppekursuse maht 35 akadeemilist tundi

Õppekursuse ajaline kulg minimaalselt 4 päeva

Eeldus või tase pädevustunnistuse olemasolu või vastav kirje (95) juhiloal või

C1/C/CE-kat juhiloa olemasolu (enne 10.09.2009)

Õppeaine nimetus

Õppetunde

a 45 min

Õpetaja
1. Säästlik ja kaitslik juhtimine, liiklusohutus

3

Aare Siir, Uno Vilgats
2. Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

2

Aare Siir, Uno Vilgats
3. Sõidumeerik, töö ja puhkeaeg. Tööõiguse alused

9

Aare Siir, Uno Vilgats
4. Vedude korraldus

9

Aare Siir, Uno Vilgats
5. Liikluspsühholoogia

5

Aare Siir, Uno Vilgats
6. Kindlustus ja vastutus

3

Aare Siir, Uno Vilgats
7. Logistika ja transpordiökonoomika alused

4

Aare Siir, Uno Vilgats
Eksam

1

Koolitusel osalemiseks esitab isik koolitajale:

 1. juhiloa;
 2. sikut tõendava dokumendi;
 3. pädevustunnistuse, kui juhiloal puudub vastav kirje;
 4. koolitaja väljastatud tunnistuse eelnevalt läbitud koolituse kohta, kui isik soovib eelnevalt läbitud koolituse arvestamist.

Õppemeetodid: loeng audiovisuaalsete õppevahendite kasutamisega, vestlus, arutelu, analüüsid, praktilised harjutused sõidumeeriku simulaatoril.

Täienduskoolituse õppekava süvendab ja täpsustab teadmisi õppekavas ette nähtud õppeteemades ja valdkondades ning värskendab tööks vajalikke olulisi teadmisi ja oskusi, keskendudes eelkõige liiklusohutusele, säästlikule sõidule ning töö- ja puhkeajale.

Täienduskoolituse õppemaht on 35 teooriatundi. Õppetunni kestus on 45 minutit.

Täienduskoolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste eksamiga. Eksami eesmärgiks on selgitada objektiivselt välja õppija teadmised ja hoiakud kõikides läbitud teemades.

Eksamil on 25 valikvastustega küsimust. Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 18 küsimusele.

Õpetajad:

Aare Siir Lektor Aare Siir on lõpetanud 2005 aastal Sotsiaal-Humanitaarinstituudi õigusteaduste diplomiõppe. Magistriõppe Audentese Ülikoolis õigusteaduse erialal 2008 aastal Aktiivselt on ta tegutsenud teooria- ja sõiduõpetajana aastast 2008.

Uno Vilgats Lektor Uno Vilgats on lõpetanud 2004 aastal Akadeemia Nord majandusõiguse bakalaureuseõppe. Aktiivselt tegutsenud teooria- ja sõiduõpetajana aastast 2001.

Säästlik juhtimine

Sõiduki hoolduse ja rehvide kontolli tähtsus. Reisi optimeerimine ja pardaseadmete kasutuse olulisus. Veose ratsionaalne paigutus.Ühtlane ja sujuv sõidustiil.Püsikiirusel salongikliima optimeerimine. Sujuv aeglustus, tühikäigule “ei”.OBD signaaltuli.Sõit võimalikult kõrgeima käiguga, püsikiirus. Vahepeatumiste välitimine.

Pärast koolitust õppur:

 1. teab, kuidas sõiduki kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas seda kahjulikku mõju saab vähendada;
 2. teab, kuidas jälgida kütuse kulu;
 3. on rohkem motiveeritud sõidukit kasutades keskkonda säästma;
 4. mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis.

Kaitslik juhtimine, liiklusohutus

Koolitus peab:

 1. kujundama positiivse suhtumise teistesse liiklejatesse ja looduskeskkonda;
 2. andma piisava ohutunnetuse asjatu riski vältimiseks liikluses;
 3. andma teadmised liiklusohtlikesse olukordadesse sattumise ärahoidmiseks;
 4. andma oskused võimalike ohuolukordade ennetamiseks.

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Pärast koolitust õppur teab:

 1. sõidukile mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;
 2. rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõiduki juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida.

Sõidumeerik

Pärast koolitust õppur oskab kasutada mehaanilise ja digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikut, oskab salvestada sõidumeerikus nõutavaid andmeid, teha digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikust väljatrükke ja sisestada sellesse vajalikke andmeid ning kanda sõidumeeriku salvestuslehele või väljatrükile käsitsi kandeid (sõidumeeriku silmulaator).

Töö- ja puhkeaeg

Pärast koolitust teab õppur sõidu- ja puhkeaja planeerimise ja arvestamise valdkonnaga seonduvaid nõudeid.

Toimub osalejate juhikaartide analüüs, kus õppur saab näha oma töö- ja puhkeaja seisu.

Tööõiguse alused

Pärast koolitust teab õppur tööõiguse alase valdkonnaga seonduvaid nõudeid.

 1. Töölepingu sõlmimine, selle muutmine, lõpetamine.
 2. Töötingimustest teavitamine, sealhulgas tööülesannete kirjeldus, töötegemise asukoht.
 3. Töötasu, kinnipeetavad maksud, võimalikud hüved. Töötasu suurus, alammäär, lisatasud.
 4. Töötaja kohustused, vastutus, lähetused.
 5. Töölepingut puudutavate töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis või kohtus nende pädevus.
 6. Kollektiivsete töötülide lahendamine, institutsioonid.

Vedude korraldus

Pärast koolitust õppur teab:

 1. autoveo liikide iseärasusi riigisisesel, rahvusvahelisel, oma kulul korraldataval veol ja veol tasu eest;
 2. vedaja vastutust autoveo korraldamisel ja veolubade süsteemi;
 3. veoseveo korraldust reguleerivaid õigusakte, erinevaid veoliike ja veoseveol nõutavaid dokumente;
 4. erinevusi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vedudel, tollipiiride ületamisel.
 5. oskab paigutada veose laadimisel veos ohutult, ühtlaselt ja tasakaalustatult, et vältida lubatud mõõtmete ja masside ületamist, auto ebastabiilset koormist ning veose ohtlikku paigutust;
 6. oskab valida ja kasutada sobilikke kinnitus- ja katmisvahendeid peamiste veosegruppide nõuetekohaseks kinnitamiseks ja katmiseks;
 7. oskab arvutada veose kinnitusvahendite nõutavat tugevust ja kinnitusvahendite arvu sõltuvalt saadetise massist ja mõõtmetest.

Liikluspsühholoogia

Koolitus tulemusena omandab õppur:

 1. lugupidava hoiaku teiste liiklejate suhtes;
 2. oskuse hinnata ja arendada endas liikluskultuuri (olukorra ettenägemise võimet, arukust, otsustusvõimet, vastutustunnet);
 3. teadmised juhile vajalike võimete kohta;
 4. oskuse täielikult rakendada oma võimeid ohuolukorra tekkimisel.

Koolituse tulemusena õppur oskab selgitada tegutsemisvõimet vähendavaid tegureid:

 1. kuidas isiklikud motiivid ja varasemad kogemused mõjutavad juhi käitumist;
 2. väsimuse tunnuseid;
 3. väsimuse mõju liiklusohutusele;
 4. väsimuse mõju nägemisele;
 5. väsimuse mõju liigutuste koordinatsioonile;
 6. väsimuse mõju enesehinnangule;
 7. milline on alkoholi ja narkootiliste ainete mõju tajule;
 8. millest sõltub alkoholi põlemise aeg organismis ning millal tohib pärast alkoholi tarvitamist juhtida sõidukit;
 9. ohte, mis tekivad, kui sõidukit juhitakse alkoholi- või narkootikumiuimas;
 10. agajärgi, mis võivad tekkida liikluses, kui sõidetakse alkoholi- või narkootikumiuimas või teatud ravimite mõju all;
 11. ohte, mis võivad tekkida mobiiltelefoni kasutamisel sõidu ajal.

Kindlustus ja vastutus

Pärast koolitust teab õppur kindlustuse ja sõidukijuhi vastutuse alase valdkonnaga seonduvaid nõudeid.

 1. Vabatahtlik ja sundkindlustus
 2. Kahjukindlustus, veosevastutus
 3. Vastutuse kindlustus autoveonduses:liikluskindlustus, k.a. rahvusvaheline liikluskindlustus;CMR konventsioonist ja võlaõigusseadusest tuleneva vedaja vastutuse kindlustamine;võimalikud probleemid autojuhi poolt laadimisel põhjustatud kaubakahjude hüvitamisel;TIR konventsioonist tulenevate tolligarantiide kindlustamine.4. Vormi „Teade liiklusõnnetusest“ täitmise kord.5. Liiklusõnnetusest teatamine.6. Politsei poole pöördumist nõudvad juhud.7. Kahjude hüvitamise piirmäärad.8. Liikluskindlustus rahvusvahelistel vedudel.9.Liiklusõnnetusest teatamine ja vormistamine välisriikides.

Logistika ja transpordiökonoomika alused

Pärast koolitust õppur:

omab ülevaadet logistika valdkonnast kui tervikust ja mõistab selle osatähtsust majanduses;

oskab määratleda logistika eesmärke, logistilisi funktsioone ja seostab erinevaid protsesse tarneahelas;

teab transpordiökonoomika aluseid ja selgitab veoettevõtte kuluarvestuse põhimõtteid.

VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE

TUNNIPLAAN

Õppepäev/

kellaaeg

Õppeaine nimetus

Õppetunde

a 45 min

Õpetaja

Reede

16 – 18.15

Säästlik ja kaitslik juhtimine, liiklusohutus

3

Uno Vilgats
Reede

18.30 – 20

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

2

Uno Vilgats
Laupäev

9 – 16.30

Sõidumeerik, töö ja puhkeaeg. Tööõiguse alused

9

Aare Siir
Pühapäev

9 – 16.30

Vedude korraldus

9

Aare Siir
Esmaspäev

16 – 20

Liikluspsühholoogia

5

Aare Siir
Teisipäev

16 – 18.15

Kindlustus ja vastutus

3

Aare Siir
Kolmapäev

16 -19

Logistika ja transpordiökonoomika alused

4

Aare Siir
Neljapäev

17.30

Eksam
Kokku

35

 

BUSSIJUHT

BJ/TK

BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE

ÕPPEKAVA

Õppekursus bussijuhi täiendkoolitus (BJ/TK)

Õppekursuse maht 35 akadeemilist tundi

Õppekursuse ajaline kulg minimaalselt 4 päeva

Eeldus või tase pädevustunnistuse olemasolu või vastav kirje (95) juhiloal või

D1-, D1E-, D- või DE-kat juhiloa olemasolu (enne 10.09.2008)

Õppeaine nimetus Õppetunde

a 45 min

Õpetaja
1. Säästlik ja kaitslik juhtimine, liiklusohutus

3

Aare Siir, Uno Vilgats
2. Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

2

Aare Siir, Uno Vilgats
3. Sõidumeerik, töö ja puhkeaeg. Tööõiguse alused

9

Aare Siir, Uno Vilgats
4. Vedude korraldus

7

Aare Siir, Uno Vilgats
5. Liikluspsühholoogia

7

Aare Siir, Uno Vilgats
6. Kindlustus ja vastutus

3

Aare Siir, Uno Vilgats
7. Logistika ja transpordiökonoomika alused

4

Aare Siir, Uno Vilgats
Eksam
Kokku

35

Koolitusel osalemiseks esitab isik koolitajale:

 1. juhiloa;
 2. isikut tõendava dokumendi;
 3. pädevustunnistuse, kui juhiloal puudub vastav kirje;
 4. koolitaja väljastatud tunnistuse eelnevalt läbitud koolituse kohta, kui isik soovib eelnevalt läbitud koolituse arvestamist.

Õppemeetodid: loeng audiovisuaalsete õppevahendite kasutamisega, vestlus, arutelu, analüüsid, praktilised harjutused sõidumeeriku simulaatoril.

Täienduskoolituse õppekava süvendab ja täpsustab teadmisi õppekavas ette nähtud õppeteemades ja valdkondades ning värskendab tööks vajalikke olulisi teadmisi ja oskusi, keskendudes eelkõige liiklusohutusele, säästlikule sõidule ning töö- ja puhkeajale.

Täienduskoolituse õppemaht on 35 teooriatundi. Õppetunni kestus on 45 minutit.

Täienduskoolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste eksamiga.

Eksami eesmärgiks on selgitada objektiivselt välja õppija teadmised ja hoiakud kõikides läbitud teemades.

Eksamil on 25 valikvastustega küsimust. Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 18 küsimusele.

Õpetajad:

Aare Siir Lektor Aare Siir on lõpetanud 2005 aastal Sotsiaal-Humanitaarinstituudi õigusteaduste diplomiõppe. Magistriõppe Audentese Ülikoolis õigusteaduse erialal 2008 aastal Aktiivselt on ta tegutsenud teooria- ja sõiduõpetajana aastast 2008.

Uno Vilgats Lektor Uno Vilgats on lõpetanud 2004 aastal Akadeemia Nord majandusõiguse bakalaureuseõppe. Aktiivselt tegutsenud teooria- ja sõiduõpetajana aastast 2001.

Säästlik juhtimine

Sõiduki hoolduse ja rehvide kontolli tähtsus. Reisi optimeerimine ja pardaseadmete kasutuse olulisus. Veose ratsionaalne paigutus.Ühtlane ja sujuv sõidustiil.Püsikiirusel salongikliima optimeerimine. Sujuv aeglustus, tühikäigule “ei”.OBD signaaltuli.Sõit võimalikult kõrgeima käiguga, püsikiirus. Vahepeatumiste välitimine.

Pärast koolitust õppur:

 1. teab, kuidas sõiduki kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas seda kahjulikku mõju saab vähendada;
 2. teab, kuidas jälgida kütuse kulu;
 3. on rohkem motiveeritud sõidukit kasutades keskkonda säästma;
 4. mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis.

Kaitslik juhtimine, liiklusohutus

Koolitus peab:

 1. kujundama positiivse suhtumise teistesse liiklejatesse ja looduskeskkonda;
 2. andma piisava ohutunnetuse asjatu riski vältimiseks liikluses;
 3. andma teadmised liiklusohtlikesse olukordadesse sattumise ärahoidmiseks;
 4. andma oskused võimalike ohuolukordade ennetamiseks.

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Pärast koolitust õppur teab:

 1. sõidukile mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;
 2. rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõiduki juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida.

Sõidumeerik

Pärast koolitust õppur oskab kasutada mehaanilise ja digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikut, oskab salvestada sõidumeerikus nõutavaid andmeid, teha digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikust väljatrükke ja sisestada sellesse vajalikke andmeid ning kanda sõidumeeriku salvestuslehele või väljatrükile käsitsi kandeid (sõidumeeriku silmulaator).

Töö- ja puhkeaeg

Pärast koolitust teab õppur sõidu- ja puhkeaja planeerimise ja arvestamise valdkonnaga seonduvaid nõudeid.

Toimub osalejate juhikaartide analüüs, kus õppur saab näha oma töö- ja puhkeaja seisu.

Tööõiguse alused

Pärast koolitust teab õppur tööõiguse alase valdkonnaga seonduvaid nõudeid.

 1. Töölepingu sõlmimine, selle muutmine, lõpetamine.
 2. Töötingimustest teavitamine, sealhulgas tööülesannete kirjeldus, töötegemise asukoht.
 3. Töötasu, kinnipeetavad maksud, võimalikud hüved. Töötasu suurus, alammäär, lisatasud.
 4. Töötaja kohustused, vastutus, lähetused.
 5. Töölepingut puudutavate töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis või kohtus nende pädevus.
 6. Kollektiivsete töötülide lahendamine, institutsioonid.

Vedude korraldus

Pärast koolitust õppur teab:

 1. autoveo liikide iseärasusi riigisisesel, rahvusvahelisel, oma kulul korraldataval veol ja veol tasu eest;
 2. vedaja vastutust autoveo korraldamisel ja veolubade süsteemi;
 3. veoseveo korraldust reguleerivaid õigusakte, erinevaid veoliike ja veoseveol nõutavaid dokumente;
 4. erinevusi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vedudel, tollipiiride ületamisel.
 5. oskab paigutada veose laadimisel veos ohutult, ühtlaselt ja tasakaalustatult, et vältida lubatud mõõtmete ja masside ületamist, auto ebastabiilset koormist ning veose ohtlikku paigutust;
 6. oskab valida ja kasutada sobilikke kinnitus- ja katmisvahendeid peamiste veosegruppide nõuetekohaseks kinnitamiseks ja katmiseks;
 7. oskab arvutada veose kinnitusvahendite nõutavat tugevust ja kinnitusvahendite arvu sõltuvalt saadetise massist ja mõõtmetest.

Liikluspsühholoogia

Koolitus tulemusena omandab õppur:

 1. lugupidava hoiaku teiste liiklejate suhtes;
 2. oskuse hinnata ja arendada endas liikluskultuuri (olukorra ettenägemise võimet, arukust, otsustusvõimet, vastutustunnet);
 3. teadmised juhile vajalike võimete kohta;
 4. oskuse täielikult rakendada oma võimeid ohuolukorra tekkimisel.

Koolituse tulemusena õppur oskab selgitada tegutsemisvõimet vähendavaid tegureid:

 1. kuidas isiklikud motiivid ja varasemad kogemused mõjutavad juhi käitumist;

2. väsimuse tunnuseid;

3. väsimuse mõju liiklusohutusele;

4.väsimuse mõju nägemisele;

5. väsimuse mõju liigutuste koordinatsioonile;

6. väsimuse mõju enesehinnangule;

7. milline on alkoholi ja narkootiliste ainete mõju tajule;

8. millest sõltub alkoholi põlemise aeg organismis ning millal tohib pärast alkoholi tarvitamist juhtida sõidukit;

9. ohte, mis tekivad, kui sõidukit juhitakse alkoholi- või narkootikumiuimas;

10. tagajärgi, mis võivad tekkida liikluses, kui sõidetakse alkoholi- või narkootikumiuimas või teatud ravimite mõju all;

11. ohte, mis võivad tekkida mobiiltelefoni kasutamisel sõidu ajal.

Sõidukijuhi tööks vajalikud põhiteadmised

teenindus- ja suhtlemispsühholoogia osas.

Sõitjatepoolsed ootused sõidukijuhi kui teenindaja rollikohasele käitumisele. Sõitjate põhjendatud ja põhjendamatud nõudmised.

Sõidukijuhi isikuomadused ja nende mõju rollikäitumisele.

 1. Bussijuhi rollid ja rollikäitumise analüüs.

Pärast koolitust õppur teab:

Suhtlemise põhioskusi:

oskus elada sisse sõitja rolli;

kontaktide loomise ja säilitamise oskus;

veenmisoskus;

kehtestamisoskus;

läbirääkimisoskus.

2. Bussijuhile vajalikke oskusi, et paindlikult ja konfliktivabalt lahendada sõitjate põhjendamatud soovid ja nõudmised.

3. Probleemsete sõitjate liigid:
alaealised;
vanurid;
joobnud sõitjad;
välismaalased;
agressiivselt käituvad sõitjad;
sõitjate grupid teenindusvedudel.

4. Suhtlemise erinevused sõltuvalt vedude liigist:
veod kohalikel liinidel;
veod kaugliinidel;
juhuveod.

5. Bussi tehnilise seisundi ja sõitjate salongi heakorra ning bussijuhi sõidustiili ja -võtete mõju teeninduskultuurile. Veofirmade tuntuse ja reklaami mõju teeninduskultuurile.

6. Piiratud liikumisvõimega inimese teenindamine

piiratud liikumisvõimega inimeste õigused.

bussijuhi kohustused ja võimalused nende teenindamisel.

Kindlustus ja vastutus

Pärast koolitust teab õppur kindlustuse ja sõidukijuhi vastutuse alase valdkonnaga seonduvaid nõudeid.

 1. Vabatahtlik ja sundkindlustus
 2. Kahjukindlustus, veosevastutus
 3. Vastutuse kindlustus autoveonduses:liikluskindlustus, k.a. rahvusvaheline liikluskindlustus;CMR konventsioonist ja võlaõigusseadusest tuleneva vedaja vastutuse kindlustamine;võimalikud probleemid autojuhi poolt laadimisel põhjustatud kaubakahjude hüvitamisel;TIR konventsioonist tulenevate tolligarantiide kindlustamine.4.Vormi „Teade liiklusõnnetusest“ täitmise kord.5. Liiklusõnnetusest teatamine.6. Politsei poole pöördumist nõudvad juhud.7.Kahjude hüvitamise piirmäärad.8. Liikluskindlustus rahvusvahelistel vedudel.9.Liiklusõnnetusest teatamine ja vormistamine välisriikides.

Logistika ja transpordiökonoomika alused

Pärast koolitust õppur:

omab ülevaadet logistika valdkonnast kui tervikust ja mõistab selle osatähtsust majanduses;

oskab määratleda logistika eesmärke, logistilisi funktsioone ja seostab erinevaid protsesse tarneahelas;

teab transpordiökonoomika aluseid ja selgitab veoettevõtte kuluarvestuse põhimõtteid.

BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE

TUNNIPLAAN

Õppepäev/kellaaeg Õppeaine nimetus Õppetunde Õpetaja
Reede

16 – 18.15

Säästlik ja kaitslik juhtimine, liiklusohutus

3

Uno Vilgats
Reede

18.30 – 20

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

2

Uno Vilgats
Laupäev

9 – 16.30

Sõidumeerik, töö ja puhkeaeg. Tööõiguse alused

9

Aare Siir
Pühapäev

9 – 15

Vedude korraldus

7

Aare Siir
Esmaspäev

16 – 21.45

Liikluspsühholoogia

7

Aare Siir
Teisipäev

16 – 18.15

Kindlustus ja vastutus

3

Aare Siir
Kolmapäev

16 -19

Logistika ja transpordiökonoomika alused

4

Aare Siir
Neljapäev

17.30

Eksam

1

here to change this text