Home > Ametikoolitus

Ametikoolitus

VEOSEVEDAJA ja REISIJATE VEDAJA

täiendikoolitus

JÄRGMISED KURSUSED

29. november 2019 kell 14:00 (eesti)

ÕPPEKAVAD: http://www.kaja.ee/oppekavad/

Nimetatud koolituse läbimine on kohustuslik tasu eest töötavale auto- ja bussijuhile, kes töötab veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga ehk siis reisijate veol D-, D1-kategooria bussiga või DE-,D1E-kategooriaga. Tasu eest töötava auto- ja bussijuhi ametikoolitus viiakse läbi vastavalt majandus- ja taristuministri määrus nr 29 Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord,
koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava
koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/akt/112062018009

Koolitusel osalemiseks esitab isik koolitajale:

 1. juhiloa;
 2. isikut tõendava dokumendi;
 3. pädevustunnistuse, kui juhiloal puudub vastav kirje;
 4. koolitaja väljastatud tunnistuse eelnevalt läbitud koolituse kohta, kui isik soovib eelnevalt läbitud koolituse arvestamist.

Õppemeetodid: loeng audiovisuaalsete õppevahendite kasutamisega, vestlus, arutelu, analüüsid, praktilised harjutused sõidumeeriku simulaatoril.

Täienduskoolituse õppekava süvendab ja täpsustab teadmisi õppekavas ette nähtud õppeteemades ja valdkondades ning värskendab tööks vajalikke olulisi teadmisi ja oskusi, keskendudes eelkõige liiklusohutusele, säästlikule sõidule ning töö- ja puhkeajale.

Täienduskoolituse õppemaht on 35 teooriatundi. Õppetunni kestus on 45 minutit.

Koolitusel käsitletakse järgnevaid teemasid:

 1. Säästlik ja kaitslik juhtimine, liiklusohutus – Aare Siir, Uno Vilgats
 2. Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes – Aare Siir, Uno Vilgats
 3. Sõidumeerik, töö ja puhkeaeg. Tööõiguse alused – Aare Siir, Uno Vilgats
 4.  Vedude korraldus – Aare Siir, Uno Vilgats
 5. Liikluspsühholoogia – Aare Siir, Uno Vilgats
 6. Kindlustus ja vastutus – Aare Siir, Uno Vilgats
 7. Logistika ja transpordiökonoomika alused – Aare Siir, Uno Vilgats

Täienduskoolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste eksamiga. Eksami eesmärgiks on selgitada objektiivselt välja õppija teadmised ja hoiakud kõikides läbitud teemades.

Eksamil on 25 valikvastustega küsimust. Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 20 küsimusele.

Koolitused lõppevad teadmistekontrolliga, eksamile kuluv aeg 1 tund!

Õppematerjaliks “AUTOJUHI AMETIKOOLITUSE MEELESPEA”. Veoautojuhile. Sõitjaveo autojuhile.(Pärnu 2014)
Kursused sisaldavad teooriatunde koos praktiliste tööde ja ülesannetega.

Koolitus lõpeb autokoolis test-eksamiga ning selle tulemuste alusel väljastab Maanteeameti liiklusregister veoauto- või bussijuhi kutsetunnistuse.

Täiendkoolituskursuse hind 175 € / 210 €

Õppetöö toimub Keilas, Keskväljak 5

Maksimaalne õpilaste arv 20