Home > Ametikoolitus

Ametikoolitus

VEOSEVEDAJA ja REISIJATE VEDAJA

täiend- ja ametikoolitus

JÄRGMISED KURSUSED

ÕPPEKAVAD: http://kaja.ee/index.php/page,7

Nimetatud koolituse läbimine on kohustuslik tasu eest töötavale auto- ja bussijuhile, kes töötab veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga ehk siis reisijate veol D-, D1-kategooria bussiga või DE-,D1E-kategooriaga.. Tasu eest töötava auto- ja bussijuhi ametikoolitus viiakse läbi vastavalt Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määrusele nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine

Veoauto- ja bussijuhi ametikoolitust on kolme liiki:
Ametikoolitus, mille maht on 135 tundi läbitakse vastava kategooria juhtimisõiguse õppimise ajal.
Kiirendatud ametikoolitus mahus 70 tundi saavad läbida juhid, kellel on juba vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Koolituse minimaalne ajaline kestvus on kaks nädalat.
Veoautojuhi  täiendõppe koolitus mahus 35 tundi tuleb veoautojuhtidel läbida enne olemasoleva kutsetunnistuse kehtivuse lõppu. Selle koolituse saavad läbida ka vastava kategooria mootorsõiduki juhid, kelle juhistaaž on üle kahe aasta. Koolituse lühim kestvus on neli päeva.

Koolitused lõppevad teadmistekontrolliga, eksamile kuluv aeg 1 tund!

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
1. Tööõiguse alused, lektor: Aare Siir
2. Liiklus-, suhtlemis- ja teeninduspsühholoogia, lektor: Sulev Jürgenson
3. Sõiduki tundmine ja käsitlemine, lektor: Aare Siir
4. Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused, lektor: Aare Siir
5. Autovedude korraldus (logistika), lektor: Aare Siir
6. Kindlustused, lektor:  Aare Siir
7. Autojuhi vastutus, lektor:  Aare Siir
8. Töökeskkond ja liiklusohutus, lektor:  Sulev Jürgenson

Veoauto- ja bussijuhi ametikoolitustest viiakse KAJA Koolituse Autokoolis läbi:

  • kiirendatud ametikoolitus
  • täiendõppe koolitus

Õppematerjaliks “AMETIKOOLITUSE MEELESPEA”. Veoautojuhile. Sõitjaveo autojuhile. Taksojuhile (Pärnu 2009)
Kursused sisaldavad teooriatunde koos praktiliste tööde ja ülesannetega. Koolitus lõpeb autokoolis test-eksamiga ning selle tulemuste alusel väljastab Maanteeameti liiklusregister veoauto- või bussijuhi kutsetunnistuse.

Eksamil 20/30 valikvastustega küsimust, tunnis läbitud teemade kohased.
Kiirendatud ametikoolituse eksamil lisaks1 praktiline ülesanne eksamipiletina.

Täiendkoolituskursuse hind 141 € / 169,20 €
Kiirendatud ametikoolituskursuse hind 288 € /351,60 €

Õppetöö toimub Keilas, Keskväljak 5