Home > Kvaliteedi tagamise alused

Kvaliteedi tagamise alused

Õppetöö nõudmistele vastavuse (kvaliteedi) tagamise alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. UNOMAR Grupp OÜ- KAJA Koolitus Autokool (easpidi „autokool“) lähtub täienduskoolituse õppetöö nõudmisetele vastavuse tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, eraettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

 1.2. Autokool pakub täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.

 1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel kursuslastega tuleb igal koolitajal/lektoril juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

 

 2. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

 

 2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalidest ja täienduskoolituse standardist.

 2.2. Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:

 2.2.1. õppekava nimetus;

 2.2.2. õppekavarühm;

 2.2.3. õppekava õpiväljundid;

2.2.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

 2.2.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise töö vahekord;

 2.2.6. õppe sisu;

 2.2.7. õppekeskkonna kirjeldus;

 2.2.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

 2.2.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

 2.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 2.3. Autokooli veebilehel on iga koolituse kirjelduse juures viide kehtivale õppekavale.

 

 3. ÕPPEKESKKONNA NÕUDMISTELE VASTAVUSE TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

 3.1. Autokool viib läbi koolitusi heakorrastatud õpperuumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele ja kus on piisavalt valgust ja ruumi. Ruumid on varustatud vajaliku tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.

 3.2. Autokooli koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.

3.3 Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust ja kasutada osaleja poolt oma sülearvutit.

 

 3.4. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest ja selle ajakohasusest ning vajadusest. Eesmärgiks on siiski tagada lähenemine, kus õppekavas seatud eesmärgid saavutatakse maksimaalselt.

 

 4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

 4.1. Lektorid peavad:

 4.1.1. omama kõrg- või keskeriharidust või sellega samaväärset haridust;

 4.1.2. omama vähemalt üheaastast õppeaine profiilile sobivat töötamise või õpetamise kogemust viimase kümne aasta jooksul;

 4.1.3. olema viimase viie aasta jooksul osalenud õpetatava õppeaine valdkonnas erialasel täienduskoolitusel kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi (kuni 29.11.2018)

 4.1.4. olema viie aasta jooksul osalenud ülikoolis või rakenduskõrgkoolis erialasel täienduskoolitusel kestusega vähemalt 26 akadeemilist tundi (alates 30.11.2018).

 4.2. Lektor või õpetaja peavad valmistuma iga algavaks koolituseks vastavalt õppekavas sätestatud teemadele

4.3. Koolitajaga seotud tegevused kaebuste korral:

4.3.1. Negatiivse tagasiside korral, koolitaja/lektor kohustub kirjutama seletuskirja. Tagasisidet arutatakse autokooli töötajatega koosolekul. Koolitaja/lektor teeb arutelust järeldusi ning püüab muuta oma õpetamisviisi või – metoodikat, et tulevikus mitte saada negatiivset tagasisidet.

 

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1.Kõikidel täienduskoolitusel õppijatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult, kas paberkandjal või digitaalselt. Saadud tagasisidet autokool analüüsib ning rakendab edaspidiselt selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.

5.1.1. Tagasiside saamise läbiviimise ning kogumise eest vastutab tegevjuht.

5.1.2. Lisaks õpilaste poolt tagasisidele kogub autokool statistilisi andmeid Maanteeameti liiklusregistrist ning Töötukassalt.

 

“Kinnitatud UNOMAR Grupp OÜ juhatuse otsusega 74/6 02. veebruar 2019”